[1]
Hamspari 2021. ANALISA SISTEM BAHAN BAKAR PADA YAMAHA MIO J YMJET-FI. Jurnal Teknik Mesin. 7, 2 (Nov 2021), 34–42.