(1)
Hamspari. ANALISA SISTEM BAHAN BAKAR PADA YAMAHA MIO J YMJET-FI. JTM 2021, 7, 34-42.