HAMSPARI. ANALISA SISTEM BAHAN BAKAR PADA YAMAHA MIO J YMJET-FI. Jurnal Teknik Mesin, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 34–42, 2021. Disponível em: http://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JTM/article/view/109. Acesso em: 17 jun. 2024.