Hamspari. 2021. “ANALISA SISTEM BAHAN BAKAR PADA YAMAHA MIO J YMJET-FI”. Jurnal Teknik Mesin 7 (2):34-42. http://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JTM/article/view/109.