[1]
Hamspari, “ANALISA SISTEM BAHAN BAKAR PADA YAMAHA MIO J YMJET-FI”, JTM, vol. 7, no. 2, hlm. 34–42, Nov 2021.