Hamspari. “ANALISA SISTEM BAHAN BAKAR PADA YAMAHA MIO J YMJET-FI”. Jurnal Teknik Mesin, vol. 7, no. 2, November 2021, hlm. 34-42, http://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JTM/article/view/109.