Hamspari. “ANALISA SISTEM BAHAN BAKAR PADA YAMAHA MIO J YMJET-FI”. Jurnal Teknik Mesin 7, no. 2 (November 30, 2021): 34–42. Diakses September 21, 2023. http://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JTM/article/view/109.